xuất hiện "JOG    - "    + Nhấn và giữ nút lên ----> "Ready"    + Nhấn và giữ nút shift ---> "SeV_ON" N" />